skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Byutvikling i Ullern

Det er for tiden mange store byutviklingsprosjekter som foregår i Ullern, og disse vil være med på å endre og utvikle bydelen i mange år fremover.

Oslo kommune har gjennom kommuneplanen «Oslo mot 20130» bestemt at det er ønskelig å satse på fortetting av kollektivknutepunkter. Dette er områder der det er gode kollektivtilbud som tog, T-bane og bussforbindelser, og er en del av satsingen på redusert biltrafikk og økt bruk av kollektivtransport i Oslo kommune. Befolkningstallet i Oslo øker, og det er behov for flere boliger og servicerettede tjenester. Derfor satses det på fortetting i allerede eksisterende knutepunkt, og noen eksempler fra Bydel Ullern er Skøyen, Lysaker, Smestad, Montebello, Vækerø og Lilleaker.

Bydelen er en aktiv høringspart i alle byutviklingssaker i Ullern som Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er ansvarlig for. Mer om noen utvalgte utviklingsområder under.

Fjordbyen Vest

Den demografiske utviklingen og antatt sterke befolkningsveksten i Oslo gjør at det legges opp til en bymessig utvikling i og rundt stasjonsområdene Lysaker og Skøyen, med blandet arealbruk, større høyder og høyere grad av utnyttelse. Oslo kommune ønsker å redusere biltrafikk og bilparkering, etablere gode gang- og sykkelforbindelser og det skal legges vekt på attraktive møteplasser for befolkningen. Elvene skal utbedres og bevares, og bekker skal gjenåpnes og gjøres tilgjengelige for alle, samtidig som havnepromenaden skal forlenges fra Frognerstranda til Lysaker for å åpne byen mot fjorden og sikre befolkningen tilgang til fjorden.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/fjordbyen-vest/

Skøyen

Planarbeidet for Skøyen er nå i en områdereguleringsprosess, og Skøyen inngår i et større område i kommuneplan «Oslo mot 2030». Det er stor interesse fra utbyggere i Skøyen-området, og et ønske om å legge til rette for en fortetting av kollektivknutepunktet. Kommunen har utarbeidet et byplangrep som viser en overordnet disposisjon og omfatter prinsippene for arealbruk, struktur for offentlige rom, byggehøyder, utnyttelse og trafikksystem. Bydel Ullern har vært en aktiv høringspart i områdereguleringsprosessen, og har hatt ustrakt møtevirksomhet og dialog med de medvirkende etatene gjennom hele prosessperioden. Områdereguleringen, som nå snart skal til politisk behandling i byrådet, er en videreutvikling av byplangrepet, og omfatter flere temaer som kulturminner, lokalisering av båtopplag og stedskvaliteter, og er en juridisk bindende plan.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/fjordbyen-vest/skoyen/

Smestad

Plan- og bygningsetaten lager nå et forslag til en områderegulering for Smestad. Når forslaget er klart, blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Slik det ligger ann nå så vil områdereguleringen legges ut til offentlig høring i løpet av høsten 2018. Da kan du si din mening om forslaget, og Bydel Ullern vil være en viktig høringspart i saken. Områdereguleringen skal gi rammer for utvikling, bidra til å tilføre området nye kvaliteter og verdier, gi nye gode bo- og service tilbud, samt legge til rette for kollektivtrafikk, sykkel og gange.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/smestad-omraderegulering/

Lilleaker

På Lilleaker har Mustad Eiendom satt i gang flere store byutviklingsprosjekter på sine eiendommer ned mot Lysakerelva, i Bærum kommune og Bydel Ullern. Her kommer nye boliger, handel, kontorer og grøntarealer. Les mer om utviklingen på Lilleaker på Mustad eiendoms nettsider: http://mustadeiendom.no/byutvikling

Andre byutviklingsprosjekter i bydelen kan du lese om på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/#!c|f_topic_city_development

 

Følg med på Facebook-siden til Bydel Ullern @BydelUllern. Der legges høringsfrister ut fortløpende.

Lurer du på noe? Ta kontakt med plan- og miljøkonsulent hans.stovern@bun.oslo.kommune.no