skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Utvikling på Smestad

Byutvikling er noe som opptar mange, også politikerne i bydelsutvalget.

I høringssvaret fra bydelen ble politikerne enstemmig enige om at:

  • før det er snakk om fortetting i området, må det foreligge ny trafikal løsning for Smestad-krysset og øvrig infrastruktur
  • småhusplanen må legges til grunn, med åpning for noe stedstilpasset utnyttelse (maks 20 prosent)
  • det er behov for å belyse sosial infrastruktur
  • det må skapes bedre sammenhenger mellom ulike bomiljø
  • det må foreslås gangbruer, reduserende trafikktiltak utenom Ring 3 og Sørkedalsveien. Slike tiltak vil generelt forbedre lokalmiljøet og spesielt forbedre luftkvalitet og bidra til å redusere støy
  • skoleveier må sikres.

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo. Planen er nå til behandling hos byrådet før den sendes over til politikerne i bystyret i løpet av våren.

Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no